สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Nuwee

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ


 

  • Ph.D. (Reading Education), State University of New York at Buffalo, U.S.A.

 

  • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • Visiting Scholar, St. John Fisher College, Rochester, New York, U.S.A. (March - April, 2011)

 

  • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

 

 

ความสนใจ / ชำนาญเฉพาะทาง


วิชาที่สอน


read more ...