สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Nathaporn 1

 

ดร.ณฐาพร ศรีจำนง


 

  • Ph.D. (Applied Linguistics), Lancaster University, UK.

 

  • MRes. (Applied Linguistics), Lancaster University, UK.

 

  • ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

  • อ.บ. (ภาษาอิตาเลียน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ความสนใจ / ชำนาญเฉพาะทาง


วิชาที่สอน


read more ...