สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Tanissaya

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐนิษญา จิริยะสิน


 

  • Ph.D. (English as an International Language), Chulalongkorn University

 

  • Mini MBA Thammasat University

 

  • M.A. (TESL) Arizona State University, U.S.A.

 

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • Diploma in Secretary and Accounting, Convent of the Holy Infant Jesus

 

 

ความสนใจ / ชำนาญเฉพาะทาง


วิชาที่สอน


read more ...