คณาจารย์ สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ

อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ (หัวหน้าสาขาวิชา)
อาจารย์ศุภางค์  จั่นเพิ้ง (เลขานุการสาขาวิชา)
Blank อาจารย์จารวี กมลศิริพิชัยพร
Blank อาจารย์ขนิษฐา เนียมเกิด