คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 jarkapan57

 อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว  

(หัวหน้าสาขาวิชา) 

Room No. 24-10-09

Tel.4675


 
Sansanee

 

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์  ปัญญาเลิศ

 (รองหัวหน้าสาขาวิชา) 

Room No. 24-10-27

Tel.4693

                                                     


 

 AJ-sirion

 

 

อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

(เลขานุการสาขาวิชา)

Room No. 24-10-20

Tel.4686


 
aj-maneenun 

 อาจารย์ ดร.มานีนันท์  หรูรักวิทย์  

Room No. 24-10-05

 

Tel.4671 

 


 
 noppanat

 
อาจารย์ ดร.นพณัฐ  เลิศสุทธิผล

 

 


 
 Narumon


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  จันทรศุภวงศ์

 

Room No. 24-10-08

Tel.4674


 
 Nipapan

 
อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพันธุ์

 

Room No. 24-10-13

Tel.4679


 
 wasana57

 อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล

 

Room No. 24-10-01

Tel.4667


 

panawat55

 
อาจารย์ปณวัฒน์  วัฒนวิทย์

 

Room No. 24-10-12

Tel.4678


 
Poramate


อาจารย์ปรเมษฐ์  หลอดอาสา

 

 


 
preeyanuch adjusted


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช  จันทร์ประเสริฐ 

 

Room No. 24-10-11

Tel.4677


 
Parichat


อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์  วงศ์สุวรรณ

 

Room No. 24-10-04

Tel.4670


 Pornpan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  บุญพัฒนาภรณ์ 

 
 Pichitra


อาจารย์พิจิตรา  ดิสวโรธรรม 

 

Room No. 24-10-17

Tel.4683


 
Aj-Orapat

 

 อาจารย์ ดร.อรภัทร  พุกกะเวส 

 

Room No. 24-10-21

Tel.4687

 


 
 Jittima


อาจารย์ ดร.จิตติมา  เสงี่ยมจิตร์

 

Room No. 24-10-23

Tel.4689


 
 Yuwaree


อาจารย์ ดร.ยุวรี  ทองวิวัฒน์ 

 

 


 
 Ratikorn55


อาจารย์ ดร.รติกร  สิริสถิต 

 

 

Room No. 24-09-30

Tel.4726


 
 Waranan


อาจารย์วรนันท์  สิริสุขะ 

 

Room No. 24-10-16

Tel.4682


 Sutthinee Chuan2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์

 

  

Room No. 24-10-03

Tel.4669

 


 
 Aj-wutiya


อาจารย์ ดร.วุฒิยา  พยัคฆ์มาก 

 

Room No. 24-10-06

Tel.4672


 
 Tasanee 1

อาจารย์ทัศนีย์  ภูมิรัตน์ 

Room No. 24-10-26

Tel.4692


 
 Kannika

อาจารย์กรรณิกา  นิตยภักดี

 

Room No. 24-10-25

Tel.4691


 
 Sirirat


อาจารย์สิริรัตน์  พุ่มประสาท

 

Room No. 24-10-15

Tel.4681


 
 supavee


อาจารย์ ดร.พรปวีณ์  สุขรัตน์ฤทธิ์ 

 

Room No. 24-10-07

Tel.4673


 
 Busaba

อาจารย์บุษบา  ชลพัฒนา

 

Room No. 24-10-02

Tel.4668


 

 Yodying

อาจารย์ยอดหญิง  จิตรีขันธ์ 

 

 

Room No. 24-10-22

Tel.4688


 

  pornnicha57

อาจารย์พรณิชา วีระคัณโฑ

 

 

 

 

 

Ampai

อาจารย์อำไพ  บุญรักษ์  

 Room No. 24-10-24

Tel.4690

anthony

Anthony Neil  Catto

 

Room No. 24-10-29

Tel.4695

 

Nigel


David  Nigel Price

 

Room No. 24-10-18

Tel.4684

Aj-Richard

Richard  David Grunwell

 

Room No. 24-10-19

Tel.4685