คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 Orapat

 อาจารย์ ดร.อรภัทร  พุกกะเวส (หัวหน้าสาขาวิชา) 

 


 
Blank

 อาจารย์ ดร.มานีนันท์  หรูรักวิทย์ (รองหัวหน้าสาขาวิชา) 


 

 jarkapan57

 

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เรียมลิว (เลขานุการสาขาวิชา) 

 


 
 Tasanee 1  
อาจารย์ทัศนีย์  ภูมิรัตน์

 
 noppanat  
อาจารย์นพณัฐ  เลิศสุทธิผล

 
 Narumon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  จันทรศุภวงศ์

 
 Nunta  
อาจารย์นันทา  เยาว์วิวัฒน์

 
 Nipapan  
อาจารย์นิภาพรรณ  สิงหพันธุ์

 
 wasana57  อาจารย์ ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล

 

panawat55

 
อาจารย์ปณวัฒน์  วัฒนวิทย์

 
Poramate
อาจารย์ปรเมษฐ์  หลอดอาสา

 
preeyanuch adjusted
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช  จันทร์ประเสริฐ 

 
Parichat
อาจารย์ ดร.ปาริฉัฐษร์  วงศ์สุวรรณ

 Pornpan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  บุญพัฒนาภรณ์ 

 
 Pichitra
อาจารย์พิจิตรา  ดิสวโรธรรม 

 
Ampai
อาจารย์อำไพ  บุญรักษ์ 

 
 Jittima
อาจารย์ ดร.จิตติมา  เสงี่ยมจิตร์

 
 Yuwaree
อาจารย์ยุวรี  ทองวิวัฒน์ 

 
 Ratikorn55
อาจารย์ ดร.รติกร  สิริสถิต 

 
 Waranan
อาจารย์วรนันท์  สิริสุขะ 

 Sutthinee Chuan2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์

 
 Blank
อาจารย์ ดร.วุฒิยา  พยัคฆ์มาก 

 
 Sansanee
อาจารย์ ดร.ศันสนีย์  ปัญญาเลิศ

 
 Kannika

อาจารย์กรรณิกา  นิตยภักดี


 
 Sirirat
อาจารย์สิริรัตน์  พุ่มประสาท

 
 supavee
อาจารย์ ดร.พรปวีณ์  สุขรัตน์ฤทธิ์ 

 
 Busaba อาจารย์บุษบา  ชลพัฒนา

 

 Yodying

อาจารย์ยอดหญิง  จิตรีขันธ์ 


 

  pornnicha57

อาจารย์พรณิชา วีระคัณโฑ

 

 

 

อาจารย์ ดร.ศิริอร ละดาห์

 


 
 anthony
Anthony Neil  Catto

 
 Nigel
David  Nigel Price

 


 


 
Aj-Richard
Richard  David Grunwell
 
AJ-Edmond Edmond Paul Leblanc