คณาจารย์ สาขาการศึกษาทั่วไป

 

 Jariya


รองศาสตราจารย์จริยา นวลนิรันดร์ (หัวหน้าสาขา)

 


 Sanya

อาจารย์สัญญา ภู่แก้วเผือก (รองหัวหน้าสาขาวิชา)
 

 pajaree56

อาจารย์ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ (เลขานุการสาขาวิชา) 
 Rattanaporn
 ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา

 
 Reunkaew
รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ

 
 Supathinee
อาจารย์ศุภทินี มหิทธิบุรินทร์

 
 Suchanya 2
อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ 

 
 Sukanya
อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์

 
 Tulaya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยา จิตตะยโศธร

 
 Orasa
อาจารย์อรสา รัตนวงษ์

 
 Usa
รองศาสตราจารย์   ดร.อุสา สุทธิสาคร

 
 Cholthicha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต 
   
 Blank อาจารย์สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์
อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสุวรรณ์