คณาจารย์ สาขาการศึกษาทั่วไป

 

 Blank

 

อาจารย์สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์

(หัวหน้าสาขา)

Room No. 24-09-43

Tel.4656


 Cholthicha

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต  

 (รองหัวหน้าสาขาวิชา)

Room No. 24-09-41

Tel.4654


 

 Sukanya

 

 

อาจารย์สุกัญญา สุขวิบูลย์

 (เลขานุการสาขาวิชา)

 

Room No. 24-09-04

 

Tel.4604

 


 
 Rattanaporn


 ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา

 

Room No. 24-09-45

Tel.4658


 
 Reunkaew


รองศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ

 

Room No. 24-09-44

Tel.4657


 
 Supathinee


อาจารย์ศุภทินี มหิทธิบุรินทร์

 

Room No. 24-09-46

Tel.4659


 
 Suchanya 2


อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ 

 

Room No. 24-09-47

Tel.4660


 
 Aj-pajaree61

อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ 

 

Room No. 24-09-48

Tel.4661


 
 Tulaya


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยา จิตตะยโศธร

 

Room No. 24-09-40

Tel.4653


 
 Orasa
อาจารย์อรสา รัตนวงษ์

 
 Usa


รองศาสตราจารย์   ดร.อุสา สุทธิสาคร

 

Room No. 24-09-39

Tel.4652


 
 Sanya

อาจารย์สัญญา ภู่แก้วเผือก 

 

Room No. 24-09-42

Tel.4655

   
 Jariya


รองศาสตราจารย์จริยา นวลนิรันดร์ 

Room No. 24-09-38

Tel.4651

 aj-siam อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสุวรรณ