คณาจารย์ สาขาภาษาเกาหลี

 

 Aj-natthaya1

อาจารย์ ดร.ณัฐยา  สัตยะพงษ์พันธุ์ (หัวหน้าสาขา)

 และ (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาเกาหลี)

 

Room No. 24-10-56

Tel.4722


Blank

อาจารย์สุพัชชา อินทุโศภน

 

 

 

 

 
Blank อาจารย์วิมลมาส หมื่นหอ 
Aj-Anna-Lee

Aj Anna Lee

 

Room No. 24-10-53

Tel.4719

 

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม

 

Room No. 24-10-55

Tel.4721