คณาจารย์ สาขาภาษาเกาหลี

 

 Aj-natthaya1

อาจารย์ ดร.ณัฐยา  สัตยะพงษ์พันธุ์ (หัวหน้าสาขา)

 และ (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาเกาหลี)


Blank อาจารย์สุพัชชา อินทุโศภน
 
Blank อาจารย์วิมลมาส หมื่นหอ 
Aj-Paphat อาจารย์ปพัทธ์ ลิ่มเถาว์
 
Aj-Anna-Lee Aj Anna Lee
 
อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม