คณาจารย์ สาขาภาษาเกาหลี

 

 

อาจารย์ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่าม

 (หัวหน้าสาขา)

Room No. 24-10-55

Tel.4721


อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล

(เลขานุการสาขาวิชา)

(หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาเกาหลี)

 

Blank

อาจารย์สุพัชชา อินทุโศภน

 

 

 

 

 
Blank อาจารย์วิมลมาส หมื่นหอ 
Aj-Anna-Lee

Aj Anna Lee

 

Room No. 24-10-53

Tel.4719

 
 Aj-natthaya2

 

อาจารย์ ดร.ณัฐยา  สัตยะพงษ์พันธุ์ 

  

 Room No. 24-10-56

Tel.4722