คณาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวyongyuth

อาจารย์ยงยุทธ  แก้วอุดม (หัวหน้าสาขาวิชา)

 Blank   อาจารย์รัชชุกร จรวิรัตน์ (รองหัวหน้าสาขา)
   
Blank
 อาจารย์ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ (เลขานุการสาขา)
 
Blank  อาจารย์จันทร์จิตต์  ฐนะศิริ