คณาจารย์ สาขาศิลปะการแสดง

 

 Kittisak 1  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี (หัวหน้าสาขา)

 Amornrat 2  
อาจารย์อมรรัตน์  เนตรมุกดา
(เลขานุการสาขาวิชา)

Damkerng

 

อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

 

 

 

Aj-yuth อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์
Aj-sirinuch อาจารย์ศิรินุช เพ็ชรอุไร
Pannarat อาจารย์ ปานรัตน  กริชชาญชัย