คณาจารย์ สาขาศิลปะการแสดง

 

 Kittisak 1

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี (หัวหน้าสาขา)

 

Tel.6428


 Amornrat 2

 
อาจารย์อมรรัตน์  เนตรมุกดา
(เลขานุการสาขาวิชา)

 

Tel.6428


Damkerng

 

อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

 

 Tel.6428

 

Aj-yuth

อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์

 

Tel.6428

Aj-sirinuch อาจารย์ศิรินุช เพ็ชรอุไร
Pannarat อาจารย์ ปานรัตน  กริชชาญชัย