คณาจารย์ สาขาศิลปะการแสดง

 

 Damkerng

 

อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

(หัวหน้าสาขา)

 

 Tel.6428

 


Aj-yuth

 

อาจารย์ยุทธ อุทยานินทร์

(รองหัวหน้าสาขา)

 

Tel.6428

 

 

 AJ-kitthipong

 
อาจารย์กิตติพงษ์ อินทรัศมี

(เลขานุการสาขาวิชา)

 

Tel.6428


Kittisak 1

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี 

 

Tel.6428

Aj-sirinuch อาจารย์ศิรินุช เพ็ชรอุไร
Pannarat

อาจารย์ ปานรัตน  กริชชาญชัย