คณาจารย์ สาขาสารสนเทศศึกษา

 

 Ratirat

 

อาจารย์รติรัตน์  มหาทรัพย์ (หัวหน้าสาขา)

 

 Room No. 24-09-50

Tel.4727


 
 Oranuch

 
อาจารย์อรนุช  เมฆาวิบูลย์
(เลขานุการสาขาวิชา)

 

Room No. 24-09-52

 Tel.4664


 Sri-on

 

 อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์

 

 Room No. 24-09-51

Tel.4663

 


 
 aj.joom  
อาจารย์ ดร.จอมขวัญ  ผลภาษี

 
 Eakkatip  
อาจารย์ ดร.เอกธิป  สุขวารี