คณาจารย์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 aj.thanikan56


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพันธ์ (หัวหน้าสาขา) 


Room No. 24-09-30

Tel.4643


Suwanna

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  งามเหลือ (รองหัวหน้าสาขา)

 

 Room No. 24-09-31

Tel.4644


 
 Kanitha

 
 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล (เลขานุการสาขา)

 

Room No. 24-09-18

Tel.4631


 
 Thanatath

 
อาจารย์ฐนธัช  กองทอง

 

Room No. 24-09-33

Tel.4646


 
 Kaewta

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  กรุงวงศ์

 

 Room No. 24-09-29

Tel.4642


 
 Jakarin

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน  จุลพรหม

 

Room No. 24-09-32

Tel.4645


 
 Sunan 2

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัคภานนท์ 

 

Room No. 24-09-25

Tel.4638


 
 Thanate

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา

 

Room No. 24-09-01


 
 Nongluk

 
อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์

 

Room No. 24-09-20

Tel.4633


 
 Buapan 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ

 
 poramaporn(1)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 

Room No. 24-09-03

Tel.4603


 
Suree 2


 
อาจารย์สุรีย์  พงศ์อารักษ์

 

 Room No. 24-09-23

Tel.4637


 
Pacharin M  

อาจารย์พัชรินทร์  มงคล

 

Room No. 24-09-19

Tel.4632


 Sumontha


 อาจารย์สุมณฑา  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

 

Room No. 24-09-24

Tel.4636


 
 Suwimon

 
อาจารย์สุวิมล  โกศลกาญจน์

 

Room No. 24-09-17

Tel.4630


 
Sureewan

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ  เสถียรสุคนธ์

 

Room No. 24-09-22

Tel.4635


 
Aj-warisara

อาจารย์ ดร.วริศรา อนันตโท

 

  Room No. 24-09-34

Tel.4647


 
Aj-jurawadee

 

อาจารย์จุฬาวดี พูลเจริญ

 

Room No. 24-09-21

Tel.4634