คณาจารย์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 Suwanna

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  งามเหลือ

(หัวหน้าสาขา) 

 

 Room No. 24-09-31

Tel.4644


Suwimon

 

อาจารย์สุวิมล  โกศลกาญจน์

(รองหัวหน้าสาขา)

Room No. 24-09-17

Tel.4630


 
 Aj-warisara

 
 อาจารย์ ดร.วริศรา อนันตโท

 (เลขานุการสาขา)

  Room No. 24-09-34

Tel.4647


 
 Thanatath

 
อาจารย์ฐนธัช  กองทอง

 

Room No. 24-09-33

Tel.4646


 
 Kaewta

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  กรุงวงศ์

 

 Room No. 24-09-29

Tel.4642


 
 Jakarin

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน  จุลพรหม

 

Room No. 24-09-32

Tel.4645


 
 Sunan 2

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัคภานนท์ 

 

Room No. 24-09-25

Tel.4638


 
 Nongluk

 
อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์

 

Room No. 24-09-20

Tel.4633


 
 Buapan 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ

 
 poramaporn(1)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 

Room No. 24-09-03

Tel.4603


 Sumontha


 อาจารย์สุมณฑา  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

 

Room No. 24-09-24

Tel.4636


 
 aj.thanikan56

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพันธ์ 


Room No. 24-09-30

Tel.4643


 
Sureewan

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ  เสถียรสุคนธ์

 

Room No. 24-09-22

Tel.4635


 
Kanitha


 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล 

 

Room No. 24-09-18

Tel.4631

 

Aj-jurawadee

อาจารย์จุฬาวดี วรเศรษศักดิ์

Room No. 24-09-21

Tel.4634