คณาจารย์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

 aj.thanikan56


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกาญจน์  จินาพันธ์ (หัวหน้าสาขา) Suwanna

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  งามเหลือ (รองหัวหน้าสาขา)

 


 
 Kanitha

 
 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตชินะกุล (เลขานุการสาขา)


 
 Thanatath  
อาจารย์ฐนธัช  กองทอง

 
 Kaewta  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  กรุงวงศ์

 
 Jakarin  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน  จุลพรหม

 
 Sunan 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ภัคภานนท์ 


 
 Thanate  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา

 
 Nongluk  
อาจารย์นงลักษณ์  บัณฑุวงศ์

 
 Buapan 2  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ

 
 poramaporn(1)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

 
Suree 2
 
อาจารย์สุรีย์  พงศ์อารักษ์

 
Pacharin M  

อาจารย์พัชรินทร์  มงคล


 Sumontha
 อาจารย์สุมณฑา  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

 
 Suwimon  
อาจารย์สุวิมล  โกศลกาญจน์

 
Sureewan  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ  เสถียรสุคนธ์

 
Aj-warisara อาจารย์ ดร.วริศรา อนันตโท

 
Aj-jurawadee

 

อาจารย์จุฬาวดี พูลเจริญ