คณาจารย์ สาขาภาษาจีน

 

 Jindaporn

 

อาจารย์ ดร.จินดาพร  พินพงทรัพย์ (หัวหน้าสาขา)

 

Room No. 24-09-10

Tel.4625


 Benjarat

 อาจารย์เบ็ญจรัตน์  ลักขณาวงศ์

(เลขานุการสาขาวิชา)

 

Room No. 24-09-06

Tel.4622


 

A. Burin

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล (หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2)

 

 


 
 Niwat

อาจารย์นิวัฒน์  นิมมานวรวงศ์

 

Room No. 24-09-11

 Tel.4626


 
 Juree

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาจีน)

 

Room No. 24-09-08

Tel.4624


 
 Wipawan

 อาจารย์วิภาวรรณ  สุนทรจามร

 

 Room No. 24-09-15

 Tel.4628


 

Aj Jadsada


อาจารย์ ดร.เจษฏา  นิลสงวนเดชะ 

 

 Room No. 24-09-07

Tel.4623


 
 Zheng  Qingyuan

 Aj Qingyuan  Zheng

 

Room No. 24-09-14

Tel.4627


 
Aj-supattra

อาจารย์สุพัตรา ห.เพียรเจริญ

 

Room No. 24-09-05

 Tel.4621