คณาจารย์ สาขาภาษาญี่ปุ่น

 

 teerawut

 อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ  สุนทรา

 (หัวหน้าสาขา)

Room No. 24-09-54

Tel.4666


 Rajit

 อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม 

(เลขานุการสาขาวิชา)

 

Room No. 24-09-36

Tel.4649


 
 Ajjima

 
อาจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์ (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาญี่ปุ่น)

 

Room No. 24-09-35

Tel.4648

 Achara

  อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช

 

Room No. 24-09-26

Tel.4639


 rutkit


อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ 

 

  Room No. 24-09-53

Tel.4665


 
 Tsubosaka Ken

 

Tsubosaka Ken

 

 Room No. 24-09-37

Tel.4650


tamaki osamu

 

 Osamu Tamaki

 

 

 Room No. 24-09-28

Tel.4641