คณาจารย์ สาขาภาษาญี่ปุ่น

 

 rutkit


อาจารย์ ดร.รัฐกิตติ์ เลิศวิศวะ (หัวหน้าสาขา)

และ(หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาญี่ปุ่น)


 teerawut

 อาจารย์ ดร.ธีระวุฒิ  สุนทรา

(เลขานุการสาขาวิชา)


 
 Ajjima  
อาจารย์ ดร.อัจจิมา วัชราภรณ์

 
 Achara

  อาจารย์อัจฉรา เสรีพันธ์พานิช


 

Rajit

 อาจารย์รัตน์จิต  ทองเปรม 

 
 Sato 2  
Jun  Sato

 

 
 Tsubosaka Ken

 

Tsubosaka Ken

 

 


tamaki osamu

 

 Osamu Tamaki