คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษและการแปล

 

 A

 

 

อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย (หัวหน้าสาขา) 


 Pothiyanee

 

อาจารย์โพธิญาณี  มเปตา (เลขานุการสาขาวิชา)


 
 Narupon  
อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี

 
 Nuaynoi  
อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล

 
 Rosukon  
อาจารย์รสสุคนธ์  รัตนธาดา
   
Thomas Smith Thomas Edward Smith