คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษและการแปล

 

 A

 

 อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย (หัวหน้าสาขา) 

 

Room No. 24-10-49

Tel.4715


 Rosukon

 อาจารย์รสสุคนธ์  รัตนธาดา (เลขานุการสาขา)

 

Room No. 24-10-48

Tel.4714


 
 Nuaynoi

 
อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล

 

 Room No. 24-10-46

Tel.4712


 
 Narupon  อาจารย์นฤพนธ์  สอนศรี

 

 Room No. 24-10-50

Tel.4716

   
Thomas Smith

Thomas Edward Smith

 

Room No. 24-10-47

Tel.4713