คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

 Nathaporn 1

 

 อาจารย์ ดร.ณฐาพร  ศรีจำนง (หัวหน้าสาขาวิชา)

  

 Room No. 24-10-34

Tel.4700


 Nuwee

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์  ชมพูชาติ  (รองหัวหน้าสาขา)

 

 

Room No. 24-10-43

Tel.4709


 
 sirinya56

 
 อาจารย์สิรินยา  จิระสวัสดิ์ (เลขานุการสาขาวิชา)

 

 Room No. 24-10-40

Tel.4706


 
 Tanissaya

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา  จิริยะสิน

 

Room No. 24-10-32

 Tel.4698


 
 Somrudee

 

อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

 

Room No. 24-10-38

Tel.4704


 
 Darunee


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ดุจสิค

 

Room No. 24-10-42

Tel.4708


 
 Chanchai

 
อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร 

 

 

Room No. 24-10-39

Tel.4705


 
 Panchai

 
อาจารย์ปานชัย  พูนวัตถุ

 

Room No. 24-10-44

Tel.4710


 
 Pulsap

 
อาจารย์พูลทรัพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

Room No. 24-10-30

Tel.4696


 
 Wanida

 
อาจารย์ ดร.วนิดา  พลอยสังวาลย์

 

Room No. 24-10-51

Tel.7417


 
Chanpreeya

 

อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

 

Room No. 24-09-02

 Tel.4602


 
Tuk-wa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั๊กวา  โบว์สุวรรณ์

 

Room No. 24-10-41

Tel.4707


 
suchada56


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เจริญนิตย์

 

Room No. 24-10-45

Tel.4711


 ajjamaporn


อาจารย์อรรจมาภรณ์  วิทย์อุปสัย

 

Room No. 24-10-36

Tel.4702


 
 arnut


อาจารย์อาณัติ  วงศ์โกสิตกุล

 

Room No. 24-10-37

Tel.4703


 
 Aj niran56

 อาจารย์นิรันดร์  ขุมบางลี่

 


 Room No. 24-10-31

Tel.4697


 
Aj-narinchai

อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์

 

Room No. 24-10-52

Tel.4718


 
 Aj-Victoria


Victoria Elman-Wijuntamook

 

Room No. 24-10-35

Tel.4701


 
 Steve


Steven  Ross Brownel

 

Room No. 24-10-57

Tel.4723

   
Jamie copy

Jamie Christopher  Pierce

 

Room No. 24-10-58

Tel.4724