คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

 Nathaporn 1

 

 อาจารย์ ดร.ณฐาพร  ศรีจำนง (หัวหน้าสาขาวิชา)

 

 

 

 


 Tuk-wa

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั๊กวา  โบว์สุวรรณ์


 
 sirinya56  
 อาจารย์สิรินยา  จิระสวัสดิ์ (เลขานุการสาขาวิชา)

 
 Tanissaya

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา  จิริยะสิน


 
 Somrudee

 

อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)


 
 Darunee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ดุจสิค

 
 Chanchai  
อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร 

 
 Panchai  
อาจารย์ปานชัย  พูนวัตถุ

 
 Pulsap  
อาจารย์พูลทรัพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

 
 Wanida  
อาจารย์ ดร.วนิดา  พลอยสังวาลย์

 
Chanpreeya

 

อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์


 
Nuwee

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์  ชมพูชาติ 

 


 
suchada56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เจริญนิตย์

 ajjamaporn
อาจารย์อรรจมาภรณ์  วิทย์อุปสัย

 
 arnut
อาจารย์อาณัติ  วงศ์โกสิตกุล

 
 Aj niran56

 อาจารย์นิรันดร์  ขุมบางลี่

 


 


 
Aj-narinchai อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์

 
 Aj-Victoria
Victoria Elman-Wijuntamook

 
 Steve
Steven  Ross Brownel
   
Jamie copy Jamie Christopher  Pierce