คณาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

 Nuwee

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุวีร์  ชมพูชาติ 

 (หัวหน้าสาขาวิชา)

 

Room No. 24-10-43

Tel.4709


 Chanchai

 

อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร โอดี 

(รองหัวหน้าสาขา)

Room No. 24-10-39

Tel.4705


 
 Aj-narinchai

 
 อาจารย์ ดร.นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์

 (เลขานุการสาขาวิชา)

Room No. 24-10-52

Tel.4718


 
 Tanissaya

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิษญา  จิริยะสิน

 

Room No. 24-10-32

 Tel.4698


 
 Somrudee

 

อาจารย์ ดร.สมฤดี เดชอมร (หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

 

Room No. 24-10-38

Tel.4704


 
 Darunee


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ดุจสิค

 

Room No. 24-10-42

Tel.4708


 
 Nathaporn 1

 

อาจารย์ ดร.ณฐาพร  ศรีจำนง 

 Room No. 24-10-34

Tel.4700


 
 Panchai

 
อาจารย์ปานชัย  พูนวัตถุ

 

Room No. 24-10-44

Tel.4710


 
 Wanida

 
อาจารย์ ดร.วนิดา  พลอยสังวาลย์

 

Room No. 24-10-51

Tel.7417


 
Chanpreeya

 

อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

 

Room No. 24-09-02

 Tel.4602


 
Tuk-wa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั๊กวา  โบว์สุวรรณ์

 

Room No. 24-10-41

Tel.4707


 
suchada56


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เจริญนิตย์

 

Room No. 24-10-45

Tel.4711


 ajjamaporn


อาจารย์อรรจมาภรณ์  วิทย์อุปสัย

 

Room No. 24-10-36

Tel.4702


 
 arnut


อาจารย์อาณัติ  วงศ์โกสิตกุล

 

Room No. 24-10-37

Tel.4703


 
 Aj niran56

 อาจารย์นิรันดร์  ขุมบางลี่

 


 Room No. 24-10-31

Tel.4697


 
sirinya56


 อาจารย์สิรินยา  จิระสวัสดิ์ 

 Room No. 24-10-40

Tel.4706

 

Aj-Victoria


Victoria Elman-Wijuntamook

 

Room No. 24-10-35

Tel.4701

Steve


Steven  Ross Brownel

 

Room No. 24-10-57

Tel.4723

Jamie copy

Jamie Christopher  Pierce

Room No. 24-10-58

Tel.4724