คณะผู้บริหาร


Kittisak 1

       


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   เกิดอรุณสุขศรี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


  

 • Ph.D. (Thai Drama) SOAS, University of London, U.K.
 • อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.4601
Juree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี  สุชนวนิช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


 • Ph.D. (Chinese Philology: Chinese Rhetoric), Zhejiang University, P.R. China
 • M.A. (Chinese Philology: Chinese Rhetoric), Zhejiang University, P.R. China

 • M.B.A.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • อ.บ. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Certificate in Modern Chinese, Beijing Language University, P.R. China
 • E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.4602

 

Aj-natthaya2


ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


 • Ph.D. Korean Studies    Hanyang University, Seoul, South Korea
 • M.A. Korean Studies    Hanyang University, Seoul, South Korea
 • ศบ.(ภาษาอังกฤษ)    มหาวิทยาลัยบูรพา
 • E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.4604
Aj-pajaree61


ดร.ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


 

 • ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ (จิตวิทยาการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ศศ.ม. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.4603
aj-maneenun


ดร.มานีนันท์ หรูรักวิทย์

ประธานฝ่ายวิเทศ


  

 • Ph.D. (Linguistics) Queen Mary, University of London
 • Graduate Certificate in Arts (Applied Linguistics), University of Sydney, Australia
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.4611

 

wisanu

 
คุณวิษณุ อิ่มสำราญ

เลขานุการคณะ


 • ศศ.ม. (สังคมศาตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรัาชภัฏจันทรเกษม
 • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.6404