คณะผู้บริหาร


Thanate

       


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


  

 • อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chanpreeya

ดร. จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


 • Ph.D. (English as an International Language), Chulalongkorn University
 • M.A. (Language and Communication), National Institute of Development Administration ,
  the exchange program with Indiana University (Bloomington)

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • Cert. in TEFL, RELC, Singapore

 

Sukanya


อาจารย์สุกัญญา  สุขวิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


  

 • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.บ. (สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยพายัพ
poramaporn(1)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


 

 • อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • ศศ.บ.(วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Nipapan


อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธ์

ประธานฝ่ายวิเทศ


  

 • M.B.A. (Business Administration) Webster University
 • M.A. (Marketing) Webster University
 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประทุมวัน

 

wisanu

 
คุณวิษณุ อิ่มสำราญ

เลขานุการคณะ


 • ศศ.ม. (สังคมศาตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรัาชภัฏจันทรเกษม
 • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง