Print

โครงการอาสาตำรวจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2561

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาสาตำรวจท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2561 ขอเชิญนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษและการแปล สาขาภาษาจีน สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาเกาหลี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมช่วยงานตำรวจท่องเที่ยว เพื่อฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์จริง

2.Tourist Police Poster 61

5-1

6-2

4.QR Code

 

ตามรายละเอียดดังนี้ pdf icon