งาน Freshy2558

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 งาน Freshy คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
"ประกวดเชียร์ - HMA's Got Talent - การแสดงของ HMA Ambassadors"